ObjednajObjednaj

Novinky

Schválenie Zákona o odpadoch

Je schvalený nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stravovacie zariadenia musia plniť povinnosti pôvodcu odpadu, ktoré vyplývajú z tohoto zákona o odpadoch. Najväčším problémom sú biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady, ktoré vznikajú pri prevádzke zariadenia.
Zákon o odpadoch ako aj vetrinárne nariadenia neumožňujú s týmito odpadmi nakladať bežným spôsobom, ale platia mnohé obmedzenia a zákazy pre nakladanie s týmito odpadmi.

Prevádzkovatelia reštauračného a stravovacieho zariadenia musia plniť aj evidenčné a ohlasovacie povinnosti.