ObjednajObjednaj

Novinky

Požiadavky na manipuláciu s kuchynským odpadom v ZSS

Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

Nakladanie s odpadom kategórie 3 na prevádzke ZSS – požiadavky na manipuláciu s odpadom v   ZSS podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a  vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.:

1.odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených na tento účel  tak, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia kontajnera, ktoré  zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu
 

2. kontajnery môžu byť na jednorazové alebo opakované použitie; ak sa kontajnery používajú opakovane, potom po každom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať; ak sa do kontajneru vkladá obal (napr. vrece)  - tento musí byť následne bezpečne odstránený, napr. spálením;  zároveň platí, že sa  nesmú  navzájom zamieňať obaly určené na ostatný komunálny odpad
 

3.kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave,  ľahko čistiteľné a  dezinfikovateľné
 

4. prevádzkovateľ ZSS musí primerane zabezpečiť skladovanie  potravinárskeho odpadu   do doby  odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy (napr. sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad)
 

5.ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, musí byť vytvorená možnosť výkonu čistenia a dezinfekcie, musia byť zabezpečené proti hlodavcom  a iným živočíchom. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.

 

Zdroj:www.uvzsr.sk

 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona...

  viac
 • Je schvalený nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Stravovacie zariadenia musia plniť povinnosti pôvodcu odpadu,...

  viac
 • V termíne od 5. 12. do 15. 12. 2014 sa konali vianočné trhy v územnej pôsobnosti 26 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej...

  viac
 • Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

  Nakladanie s odpadom kategórie 3 na...

  viac
 • Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom...

  viac
 • Pre klientov, ktorí podávajú sushi vo svojich prevádzkach máme zopár informácií:
  Na prípravu sushi sa odporúča použiť produkty rybolovu, ktoré sú na...

  viac
 • Od 21. do 24.8. nás nájdete v stánku predaja z dvora v pavilóne M2 a návštevníci získajú špeciálnu výstavnú zľavu 10percent

  viac
 • Mnohí naši zákazníci nás oslovili s otázkami ohľadom zmien, ktoré zavádza pre prevádzkovateľov reštauračných zariadení zákon č. 119/2010 Z.z....

  viac
 • Každé reštauračné zariadenia, vrátane rýchleho občerstvenia, sa dennodenne stýka s problémom vzniku odpadov. Slovenská legislatíva v prípade...

  viac
 • Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe...

  viac