ObjednajObjednaj

Novinky

Požiadavky na manipuláciu s kuchynským odpadom v ZSS

Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

Nakladanie s odpadom kategórie 3 na prevádzke ZSS – požiadavky na manipuláciu s odpadom v   ZSS podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a  vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.:

1.odpad sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených na tento účel  tak, aby sa minimalizovalo riziko znečistenia kontajnera, ktoré  zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu
 

2. kontajnery môžu byť na jednorazové alebo opakované použitie; ak sa kontajnery používajú opakovane, potom po každom použití sa musia riadne vyčistiť a vydezinfikovať; ak sa do kontajneru vkladá obal (napr. vrece)  - tento musí byť následne bezpečne odstránený, napr. spálením;  zároveň platí, že sa  nesmú  navzájom zamieňať obaly určené na ostatný komunálny odpad
 

3.kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave,  ľahko čistiteľné a  dezinfikovateľné
 

4. prevádzkovateľ ZSS musí primerane zabezpečiť skladovanie  potravinárskeho odpadu   do doby  odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy (napr. sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad)
 

5.ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, musí byť vytvorená možnosť výkonu čistenia a dezinfekcie, musia byť zabezpečené proti hlodavcom  a iným živočíchom. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.

 

Zdroj:www.uvzsr.sk