ObjednajObjednaj

Novinky

Nakladanie s kuchynským odpadom

Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 
1.prevádzkovateľ ZSS  ako producent komunálneho odpadu je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský  a reštauračný odpad (KBO),  je zodpovedný za nakladanie s KBO.

2.prevádzkovateľ ZSS  hradí náklady spojené so zberom KBO, skladovaním, prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly (§ 39 ods.9 zákona č. 223/2001 Z. z.),
     

3.prevádzkovateľ ZSS  je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé  a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi, vrátane KBO (§ 39 ods.12 zákona č. 223/2001 Z. z.),
     

4.prevádzkovateľ ZSS  ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu zodpovedá za konečné zneškodnenie odpadu (§ 19 ods.2 zákona č. 223/2001 Z. z.). Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe zmluvy alebo iného dokladu obchodník, sprostredkovateľ alebo iná oprávnená osoba.

 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona...

  viac
 • Je schvalený nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Stravovacie zariadenia musia plniť povinnosti pôvodcu odpadu,...

  viac
 • V termíne od 5. 12. do 15. 12. 2014 sa konali vianočné trhy v územnej pôsobnosti 26 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej...

  viac
 • Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

  Nakladanie s odpadom kategórie 3 na...

  viac
 • Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom...

  viac
 • Pre klientov, ktorí podávajú sushi vo svojich prevádzkach máme zopár informácií:
  Na prípravu sushi sa odporúča použiť produkty rybolovu, ktoré sú na...

  viac
 • Od 21. do 24.8. nás nájdete v stánku predaja z dvora v pavilóne M2 a návštevníci získajú špeciálnu výstavnú zľavu 10percent

  viac
 • Mnohí naši zákazníci nás oslovili s otázkami ohľadom zmien, ktoré zavádza pre prevádzkovateľov reštauračných zariadení zákon č. 119/2010 Z.z....

  viac
 • Každé reštauračné zariadenia, vrátane rýchleho občerstvenia, sa dennodenne stýka s problémom vzniku odpadov. Slovenská legislatíva v prípade...

  viac
 • Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe...

  viac