ObjednajObjednaj

Novinky

Nakladanie s kuchynským odpadom

Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 
1.prevádzkovateľ ZSS  ako producent komunálneho odpadu je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský  a reštauračný odpad (KBO),  je zodpovedný za nakladanie s KBO.

2.prevádzkovateľ ZSS  hradí náklady spojené so zberom KBO, skladovaním, prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly (§ 39 ods.9 zákona č. 223/2001 Z. z.),
     

3.prevádzkovateľ ZSS  je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé  a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi, vrátane KBO (§ 39 ods.12 zákona č. 223/2001 Z. z.),
     

4.prevádzkovateľ ZSS  ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu zodpovedá za konečné zneškodnenie odpadu (§ 19 ods.2 zákona č. 223/2001 Z. z.). Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe zmluvy alebo iného dokladu obchodník, sprostredkovateľ alebo iná oprávnená osoba.