Obchodné podmienky

Tovar

Predmetom predaja je Príručka správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania vrátane rýchleho občerstvenia (ďalej „Príručka“). Súčasťou Príručky je ročný prístup k elektronickej verzii na stránke www.haccpmanual.sk s možnosťou on-line vypĺňania obsahu priamo v internetovom prehliadači. Po uplynutí ročného predplatného má používateľ možnosť predplatiť si prístup k elektronickej verzii príručky na ďalšie obdobie.

Príručka sa predáva ako jedinečné dielo s vlastným evidenčným číslom a je určená pre konkrétnu prevádzku.

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj Príručky predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

Cena

Cena za Príručku je 99 Eur bez DPH na každú prevádzku, pre ktorú kupujúci Príručku objedná. Cena za predĺženie ročného prístupu k elektronickej verzii Príručky je 30 Eur bez DPH.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese potravinform@runit.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0905 592 762.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje expedovať predmet plnenia (Príručku) podľa prevádzkových možností v čo najkratšom termíne, najneskôr do piatich pracovných dní. Dodanie prístupu k elektronickej verzii Príručky bude zabezpečené ihneď po uhradení zmluvnej ceny. V prípade ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 15 dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Záruka

Na každý predávaný tovar (Príručku) sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar zasielajte alebo doručte osobne na adresu spoločnosti. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

Doručenie

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Kupujúci si je vedomý toho, že pri objednávaní tovaru má možnosť za mierny príplatok zvoliť ako spôsob doručenia doporučenú alebo poistenú zásielku, a ak tak neurobil, predávajúci neručí za prípadné odcudzenie tovaru. Podrobnosti o cenách za jednotlivé spôsoby doručenia nájdete v časti „Spôsoby platby a doručenia“

Neprebraté zásielky

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese haccpmanual.sk alebo potravinfom@runit.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Ak ste spotrebiteľ, tovar, ktorý ste si zakúpili na haccpmanual.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku /nie dobierka/ na adresu RunIT, s.r.o., Jadrová 11, 821 02 Bratislava, prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte dokument o vrátení tovaru, kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch

Príručka má známky používania (čítania, kopírovania)

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.haccpmanual.sk v časti "Moje konto".
Prevádzkovateľ internetových stránok www.haccpmanual.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Spôsoby platby a doručenia

Spôsoby platby

Ponúkame nasledovné spôsoby platenia:

DOBIERKA - Tovar Vám pošleme ihneď a zaplatíte ho až pri doručení poštou.

Kreditnou kartou - VISA, MasterCard
Platbu kreditnou kartou môžete využiť v prípade, ak ste držiteľom medzinárodnej platobnej karty VISA alebo MasterCard. Pre uskutočnenie platby sa využíva CardPay v systéme Tatrabanky.

Prevodom na účet v Tatrabanke
Tovar bude expedovaný po obdŕžaní platby prevodom na náš účet v Tatrabanke. Využite v prípade, ak nepoužívate službu Tatrabanky internetbanking. Platba bude zaúčtovaná maximálne do troch dní.

Spôsoby doručenia

Spôsob doručenia

Termín dodania

Cena

Doporučená zásielka 1. triedou

5 pracovných dní

4,40 Eur

Dobierka Slovenskou Poštou (platba pri prevzatí)

5 pracovných dní

4,40 Eur

Expresné doručenie kuriérskou službou

2 pracovné dni

11,00 Eur vrátane DPH